Общи условия

Общи условия за ползване на интернет сайта wellnesszona.com

1. Общи положения

1.1) Настоящите общи условия представляват договор за предоставяне от "Филипополис тур" ООД (ЕИК BG120557755) на собствения си интернет сайт www.wellnesszona.com, за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www.wellnesszona.com, собственост на ”Филипополис тур” ООД.
1.2) Страни по настоящия договор са "Филипополис тур" ООД  (ЕИК BG120557755) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта www.wellnesszona.com
1.3) Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.wellnesszona.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
1.4) Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта www.wellnesszona.com.
1.5) Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

2. Предмет на договора

2.1)  "Филипополис тур" ООД  предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си www.wellnesszona.com, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.
2.2)  "Филипополис тур" ООД  единствено и само поддържа интернет сайта www.wellnesszona.com, като не носи отговорност при следните случаи:
- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "Филипополис тур" ООД , или трети лица, подизпълнители в сайта www.wellnesszona.com;
- За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени във сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;
2.3) Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от "Филипополис тур" ООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.
- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "Филипополис тур" ООД .;
- За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
- За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на "Филипополис тур" ООД );
- Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.wellnesszona.com, независещи от екипа на същия.
2.4) Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на "Филипополис тур" ООД . Когато потребителят промени потребителското си име, "Филипополис тур" ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
2.5)  Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "Филипополис тур" ООД .
2.6) Регистрирайки се в уебсайта на "Филипополис тур" ООД , потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на "Филипополис тур" ООД  всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.
2.7) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно "Филипополис тур" ООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на "Филипополис тур" ООД  и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. Всеки от регистрираните потребители на сайта – промотиращи търговци, и от регистрираните потребители на сайта – потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава "Филипополис тур" ООД : посредством поддържаната от него информационна платформа www.wellnesszona.com, да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.

3. Защита на лични данни

3.1)  "Филипополис тур" ООД  полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
3.2) В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, "Филипополис тур" ООД  обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обявени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
3.3) Ограниченията по т. 3.1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай "Филипополис тур" ООД  има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
3.4) С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.wellnesszona.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от "Филипополис тур" ООД  за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в www.wellnesszona.com (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него ваучери (брой, цена, конкретика по оферти и тематика, общо спестена сума) винаги могат да бъдат използвани от "Филипополис тур" ООД  за целите на директния маркетинг.
3.5) "Филипополис тур" ООД  се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.
3.6) "Филипополис тур" ООД  събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "Филипополис тур" ООД .
3.7) С регистрацията си в  www.wellnesszona.com, потребителят разрешава в потребителските му профили www.wellnesszona.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявеният от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от "Филипополис тур" ООД  или от офериращите в сайта търговци.
3.8) С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, под условие.

4. Пояснение на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта Wellnesszona.com

4.1) Зареждайки заглавната интернет страницата www.wellnesszona.com, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на промоционална цена по метода на колективното пазаруване. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, поддържаща интернет сайта, така и с данните за третото лице, промотиращо в съответния момент, наред с Общите условия за ползване на сайта, както и с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба по метода на груповото пазаруване.
4.2) Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.
4.3) В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, по системата за груповото пазаруване, с авансово плащане. В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията пoтребителят си създава потребителски профил с виртуален портфейл, който се зарежда със суми на потребителя. В случай, че задължителното условие, предвидено в публикуваната оферта, не се сбъдне, по независими от продавача причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга. "Филипополис тур" ООД , в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, възстановява сумата, заплатена от потребителя-купувач, като я отнася във виртуалния му портфейл или, по изрично искане на последния, след представяне на документ доказващ плащането, му я превежда по посочена от него банкова сметка. Сумите, натрупани във виртуалния портфейл, могат да се използват само за пазаруване чрез www.wellnesszona.com. За времето от авансовото плащане до превеждането на сумата на промотиращия търговец и за съхранението на суми във виртуалния портфейл, лихви и възнаграждения не се дължат. Връщане на суми на потребителя-купувач се извърша по банков път, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума, са за негова сметка.
4.4) Потребителят-купувач, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко-продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, което също е потребител на сайта www.wellnesszona.com – промотиращ търговец, използващ предоставената електронна платформа за групово пазаруване от разстояние и промотиране на оферираните от него стоки/услуги.
4.5) След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от "Филипополис тур" ООД  съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия. В случай, че потребител-купувач получи ваучер/код, и не се възползва от него при условията и срока за предявяване, указани от в съответната оферта, потребителят-купувач няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена (капаро, задатък), която остава като обезщетение за продавача. В срока на предявяване, купувачът има право да извърши резервация за получаване на закупената стока/услуга, в определен ден или период след изтичане на срока за предявяване.
4.6)  Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна е представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента. Ако плащането е в брой чрез „кеш терминал”, който не връща ресто, платената в повече сума се натрупва във виртуален портфейл, открит за потребителя при регистрацията му в сайта. При последваща покупка, потребителят може да използва сумата натрупана във виртуалния му портфейл.
4.7) Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от "Филипополис тур" ООД . Преводи на парични суми от www.wellnesszona.com към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.

5. Допълнителни условия

5.1)  Настоящите Общи условия включват и следните документи:
5.2)  Условия за обслужване на транзакции с банкови карти или както следва:
5.2.1)  Уеб сайтът Wellnesszona.com е собственост на "Филипополис тур" ООД , ЕИК: BG120557755 , със седалище и адрес на управление: Пловдив, гр. ПЛОВДИВ, ул. „Пълдин” № 5, тел. 032 58 58 86; e-mail адрес: wellnesszona@gmail.com.
5.2.2)  Предлагани услуги и стоки
Предлаганите в www.wellnesszona.com продукти са широк асортимент услуги или стоки, предоставяни от различни фирми, които се представят под формата на промоционални дневни оферти. В страницата на всяка оферта е обявено подробно описание, съдържание, количество, цена, както и фирмата-доставчик.
Ценова политика
Всички обявени цени в www.wellnesszona.com са в български левове. Цените са крайни, с включен ДДС 20%.
Ако не сте напълно доволни от поръчаните продукти, можете в срок от 7 работни дни от получаването на доставката да се откажете от продукта, ако е неизползван, в оригинална, неувредена опаковка и ние ще възстановим Вашата сума.
5.2.3) Лични данни
"Филипополис тур" ООД  гарантира защитата на личните данни на клиентите чрез Условията за ползване на www.wellnesszona.com. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната система ePay.bg, гарантираща сигурността им. Groupons.bg и Rio.bg не съхранява номера на банкови карти.
5.2.4) Работа с клиенти
Поради спецификата на услугата си, www.wellnesszona.com не предлага на клиентите възможност за отказ на вече направена поръчка и връщане на осъществено плащане. При извършване на покупка, всеки клиент, съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с фирмата, осигуряваща конкретната оферта. "Филипополис тур" ООД  не е страна по договора между клиента и съответната фирма.
При определени ситуации, в които клиентът е заплатил цената на дадена оферта, но в последствие офертата не се осъществява, "Филипополис тур" ООД  възстановява на клиента заплатената сума.
"Филипополис тур" ООД  се задължава да върне парите на картодържател, платил с банкова карта - в случай, че сделката не се е осъществила по независещи от картодържателя причини. Връщането на сума от картова транзакция, става само и единствено по същата картова сметка и чрез операция с карта с обратен знак.

6Специални условия относно ваучерите за отстъпка при офертите за туристически услуги

6.1) Промоциите на туристически услуги се реализират посредством публикуването на оферти на доставчиците за продажба на специални ваучери, а именно ваучери за отстъпка.
6.2) Ваучерите за отстъпка удостоверяват правото на закупилите ги потребители единствено да ползват посочената в тях ценова отстъпка при последващо закупуване (предоставяне) на промотираните туристически услуги.
6.3) При закупуване (предоставяне) на туристическите услуги потребителите и доставчиците сключват договори за туристически услуги съгласно изискванията на закона, различни от договорите за покупко-продажба на ваучерите за отстъпка.
6.4) Ваучерите за отстъпка имат своя цена, която е различна от цената на туристическите услуги. Закупувайки ваучерите за отстъпка, потребителите не предплащат (включително частично) цената на посочените в тях туристически услуги.
6.5) След изтичането на срока на валидност на ваучера за отстъпка, потребителят губи правото си на ценова отстъпка, като платената за ваучера за отстъпка сума не се възстановява. В зависимост от конкретния случай, доставчикът може да реши и да предостави съответната ценова отстъпка, независимо от изтеклия срок на валидност на предоставения ваучер.
6.6) Всички разпоредби на настоящите Общи условия за ползване се прилагат спрямо офертите за туристически услуги и ваучерите за отстъпка, съответно и доколкото не противоречат на условията по т. 1 - 5 по-горе.

7. Други особености

Всички други условия и особености са посочени в Условията за ползване на www.wellnesszona.com и в условията към конкретната оферта, предмет на покупко-продажбата.
7.1)  "Филипополис тур" ООД  си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.
7.2) Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.
7.3) Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа.
7.4) Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
7.5) По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
7.6) Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на "Филипополис тур" ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

logo wellnesszona

© 2013 www.orpheusclub.com

Изработка на уеб сайт от IT-Advanced